رد کردن لینک ها

تحصیلات

راهنمایی علامه حلی ۳ تهران
دبیرستان علامه حلی ۳ تهران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهارت‌ها

Html/CSS
Wordpress
SASS
Javascript
React
Git
JQuery
Rest Api